ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสาร

 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดรายวิชาศึกษาทั่วไป

 

แบบฟอร์มคำร้องสำหรับอาจารย์

 

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้สอน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการสอนชดเชย

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน และห้องเรียน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดรายวิชาศึกษาทั่วไป

ดาวน์โหลด

********************************************************************************************
 

แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษา

 

คำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ/ขอเรียนเกินหน่วยกิต

ดาวน์โหลด

คำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม

ดาวน์โหลด

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์เทียบรหัสวิชา

ดาวน์โหลด